قفسه بندی نیم طبقه مزنین


قفسه بندی نیم طبقه مزنین که به آن بالکن مزنین هم گفته می شود سازه ای بسیار مستحکم است جهت استفاده مفید از ارتفاع فضا و سالن های موجود، که ساخت فضاهای طبقاتی را میسر می سازد.

کاربرد قفسه بندی نیم طبقه مزنین:

  • در سالنهای تولید، انبارها و نمایشگاهها به منظور ایجاد سالنهای دو طبقه تولیدی مونتاژ، دفاتر کار و نگهداری مواد و کالا

ویژگی های قفسه بندی نیم طبقه مزنین:

  • اتصال پیچ و مهره ای
  • بهینه سازی و صرفه جویی از فضای سطح زیربنا و استفاده از ارتفاع
  • اجرای سریع و زیبا
  • بی نیازی از عملیات ساختمانی و جوشکاری
  • قابلیت افزایش و یا کاهش ارتفاع سطح بالکن و راهرو قابل گسترش از دو سو با ستونهای مشترک
  • استفاده از پیچهای مقاوم (گرید 8-8(

مشخصات فنی ابعاد قفسه (cm)
برای هر طبقه 250-300 ارتفاع
600 تا 200 دهانه

تحمل
حداکثر تا 1000 کیلوگرم به متر مربع طبقات

نمای شماتیک نیم طبقه مزنین:

قفسه بندی

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)