سیستم های قفسه بندی پویا

قفسه بندی

سیستم های قفسه بندی پویا (Dynamic Storage Systems)

این نوع سیستم قفسه بندی شامل موارد ذیل می باشد:

- موبایل راک

- شاتل درایوین

- خود جریان

- خود تغذیه

- خود برگشت

- بایگانی متحرک

در این بخش به توضیح سیستمهای قفسه بندی پویا و کاربردهای آن در صنایع می پردازیم:

قفسه بندی موبایل راک:

موبایل راک با حداقل نمودن تعداد راهروی مورد نیاز بین ردیفها، حداکثر بهره برداری از فضای انبار را امکانپذیر میسازد. ضمن آنکه بدون نیاز به هر گونه جابهجایی اضافی، به کلیه پالتها دسترسی خواهید داشت.
این امر به واسطه نصب سازه قفسه بندی بر روی شاسیهای متحرک موتوردار میسر میگردد. این شاسیهای متحرک بر روی ریلهایی که در کف انبار اجرا میشوند، حرکت میکنند. بدین ترتیب، کافیست اپراتور راهروی مورد نظر را انتخاب نموده و فرمان جابهجایی را صادر نماید تا بلوکهای قفسه ها شروع به حرکت کرده و راهروی مورد نظر به منظور انجام عملیات گذاشت/ برداشت بار گشوده شود.
صدور فرمان جابهجایی با استفاده از ریموت کنترل، پنلهای واقع بر روی بلوکهای قفسه و نیز، سیستم مدیریت انبارامکانپذیر است.
با بکارگیری این راهحل منحصر به فرد، درصد بهرهبرداری از سطح انبار تا بیش از 95% افزایش یافته و هزینههای سرمایهگذاری به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
با بکارگیری این سیستم، فضای مورد نیاز انبار جهت ذخیرهسازی تعداد معینی پالت به نصف کاهش مییابد. در نتیجه علیرغم افزایش هزینه قفسه بندی، هزینه سرمایهگذاری در مجموع کاهش مییابد.

قفسه بندی شاتل درایوین:

نگهداری بارهای پالتی با تنوع نسبتاً کم و حجم نگهداری نسبتاً زیاد از هر تنوع با کاربرد ویژه درسردخانهها، انبارهای مواد اولیه، انبار محصولات نهایی.

در قفسه بندی شاتل درایوین تجهیزات گذاشت و برداشت بار شاتل همراه با لیفتراک شاخ جلو، استاکر، ریچ تراکاستاکر کرین ارابه صورت میگیرد.

ویژگی ها:

 • امکان توسعه انبار تا سطح تمام مکانیزه
 • قابلیت اجرا تا ارتفاع بسیار زیاد بدلیل ثبات سیستم شاتل درایوین
 • امکان توسعه سیستمهای درایوین معمولی اجرا شده به سیستم شاتل درایوین با انجام اصلاحات لازم
 • بهرهبرداری بهینه از ارتفاع انبار در مقایسه با قفسهبندی درایوین معمولی
 • بهرهبرداری بهینه از سح انبار به دلیل امکان اجرا به صورت کانالهایی با عمق زیاد و عرض دهانه کم
 • امکان رعایت 100% نظامFIFO (در صورت اجرا به صورت خودراهروی دو طرفه)
 • عدم نیاز به تردد لیفتراک در داخل کانالها یا تونل ها
 • افزایش سرعت عملیات در مقایسه با قفسهبندی درایوین معمولی
 • کاهش سرمایهمورد نیاز جهت تامین تجهیزاتی همچون لیفتراک
 • کاهش مصرف انرژی
 • تسهیل عملکرد اپراتور
 • کاهش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
 • امکان ارتقاء مکانیزاسیون انبار تا سطح انبارهای تمام اتوماتیک
 • بالاترین سطح ایمنی نیروی انسانی، کالاها و تجهیزات انبار
 • امکان نگهداری پالت با عرضهای متفاوت در یک کانال
 • قابل اجرا جهت نگهداری بارهای پالتی با ابعاد و وزنهای مختلف
 • ایجاد نظم در انبار
 • مدیریت موجودی آسان
 • اتصال پیچومهرهای کلیه اجزاء
 • قابلیت نصب سریع
 • امکان توسعه و جابهجایی آسان در صورت نیاز

قفسه بندی خود جریان:

این سیستم از رولر نقاله ها در سیستم راک که به صورت شیبدار نصب می شوند تشکیل یافته و بار به کمک نیروی ثقل از دهانه ورودی به سمت دهانه خروجی حرکت کرده و توسط سیستم ترمز در نوبت برداشت قرار می گیرد و در انبارها با نظامFIFO (اولین خروجی از اولین ورودی) کاربرد دارد. با استفاده از این سیستم ضمن حداکثر استفاده از سطح و فضای انبار ،در بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل حمل و نقل صرفه جویی قابل توجهی به عمل می آید.

کاربرد:

 • سردخانه ها انبارهای محصول و مواد اولیه صنایع دارویی و غذایی و انبارهای کناری خط تولید از موارد کاربری این محصول می باشند.

ویژگی ها:

 • طراحی و نصب چند طبقه و بارگذاری متناسب با ارتفاع سالن
 • اتصالات پیچ و مهره ای اجزای قاب
 • تنوع در ابعاد و تحمل بار

قفسه بندی خود تغذیه:

این نوع قفسه بندی به عنوان یک انبار میانی با استفاده از ریلهای شیب دار، جریان دائمی مواد و قطعات را جهت تغذیه خطوط مونتاژ و پخش فراهم می آورد.

کاربرد:

 • مناسب خطوط مونتاژ و مراکز توزیع می باشد.

ویژگی ها:

 • افزایش میزان دسترسی به قطعات
 • کاهش 75%ای در مسافت طی شده توسط کارگر
 • گردش کالا به صورتFIFO (اولین خروجی از اولین ورودی)
 • امکان استفاده به صورت سفارش چین
 • حداقل تماس میان کارگران انبار و مونتاژ کار با هدف بالا بردن راندمان
 • سرعت عمل و بهبود مدیریت در انتقال مواد
 • تلفیق صحیح از انتقال، نگهداری و بازیابی کالا در خطوط مونتاژ و مراکز توزیع

قفسه بندی خود برگشت:

نگهداری بارهای پالتی با تنوع نسبتاً کم و حجم نگهداری نسبتاً زیاد از هر تنوع، با کاربرد ویژه درسردخانهها، انبارهای مواد اولیه، انبار محصولات نهایی کاربرد این سیستم است.

در قفسه بندی خودبرگشت تجهیزات گذاشت و برداشت بار به وسیله لیفتراک شاخ جلو، استاکر، ریچ تراک صورت میگیرد.

· امکان توسعه انبار تا سطح تمام مکانیزه

· قابلیت اجرا تا ارتفاع بسیار زیاد بدلیل ثبات سیستم شاتل درایوین

· امکان توسعه سیستمهای درایوین معمولی اجرا شده به سیستم شاتل درایوین با انجام اصلاحات لازم

قفسه بندی بایگانی متحرک:

این قفسه بندی، تنها با یک راهروی متغیر امکان استفاده ی ایده آل از فضای گرانبهای تجاری و اداری را فراهم می آورد .

کاربرد:

 • مراکز بایگانی، فرهنگی، اطلاعاتی و ثبت
 • اداری، آموزشی، فروشگاههاو قطعات یدکی

ویژگی ها:

 • بدون پیچ و مهره
 • تنوع در کاربری و ابعاد دهانه، عمق، ارتفاع
 • دسترسی آسان به اجناس و زیبایی و ظرافت
 • امکان تنظیم آسان طبقات به دلیل وجود شکافهای متوالی در طول ستون و در صورت لزوم تغییر تعداد طبقات
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)